NORGES SKØYTEFORBUND

https://www.skoyteforbundet.no/

 

Se hilsen fra skøytepresidenten her:

https://www.skoyteforbundet.no/nyheter/2021/kjare-skoytevenner/?fbclid=IwAR27odUZwcztxyZ2DQlLUAbLnVB0rbDHzM2Q05jIfyl0HsqAqCtSARH-3MQ